Avís legal

HabitatSoft, S.L és una empresa dedicada a desenvolupar i oferir solucions i tecnologies dirigides a potenciar les oportunitats de negoci del sector immobiliari i possibilitar la existència d’un espai per publicar anuncis del seu sector i buscar determinats productes o serveis. Les dades d’HabitatSoft, S.L. són los següents:

HABITATSOFT, S.L
C.I.F: B61562088
DOMICILI: C/ Juan Ignacio Luca de Tena nº 7,
28027 Madrid
info@pisos.com
Dades Registrals: Registre Mercantil de Madrid Volum 37.059 Foli 53 Fulla M-661864 Inscripció 2ª
Són de titularitat d’Habitatsoft, S.L, les següents pàgines web: www.habitat24.com, www.pisos.com, www.habitatsoft.com, www.pisos.cat, www.tusanuncios.com y www.pisocompartido.com.

Condicions generals d’us

1. Objecte

El present document té com objecte establir les Condicions Generals d’Us de la Web pisos.cat i els serveis que en ella s’ofereixen, titularitat d’ Habitatsoft, S.L., amb domicili social a Madrid, C/ Juan Ignacio Luca de Tena nº 7, con CIF número B61562088, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid Volum 37.059 Foli 53 Fulla M-661864 Inscripció 2ª.

pisos.cat es reserva el dreta a modificar les presents Condicions Generals d’Us amb objecte d’adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment, les novetats jurisprudencials i les practiques habituals de mercat.

Les presents Condicions Generals d’Us no exclouen la possibilitat de que determinats Serveis de pisos.cat, per les seves característiques particulars, estiguin sotmesos, a més de a les Condicions Generals d’Us, a les seves pròpies condicions particulars d’us (en endavant les Condicions Particulars).

La utilització per part de l’Usuari de qualsevol dels Serveis de pisos.cat suposa i implica la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d’Us en la versió publicada en la present website en el moment en què l’usuari accedeixi a pisos.cat, així com a les Condicions Particulars que, en el seu cas, siguin d’aplicació. Si, en qualsevol moment, l’Usuari no desitja acceptar les condicions generals d’us, ha de deixar d’utilitzar el portal. Qualsevol condició o clàusula que proposi o representi una addició o contradigui aquestes condicions generals d’us no es tindrà en compte per www.pisos.cat i no tindrà ningun tipus d’efecte o vigència entre les parts.

2. Condicions d’Accés i Utilització de www.pisos.cat

2.1 Condició d’Usuari

La utilització de qualsevol Servei de pisos.cat atribueix la Condició d’Usuari del mateix.

2.2 Necessitat de Registre

Amb caràcter general per a l'accés als serveis de pisos.cat no serà necessari el registre de l'Usuari de pisos.cat. No obstant la utilització de determinats Serveis podrà estar condicionada al registre previ de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada en el propi Servei o en les condicions particulars que li siguin d'aplicació. Durant el registro del Usuari, serà necessari crear un identificador de Usuari y una contrasenya que permuta identificar el Usuari durant l’ús de determinats Serveis proporcionats per pisos.cat.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per pisos.com. En el cas que l'Usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de pisos.cat amb la major brevetat.

L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei. Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç i exacta. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a pisos.com permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a pisos.cat a tercers per la informació que faciliti.

2.3 Gratuïtat dels Serveis

Amb caràcter general, els Serveis oferts a través de pisos.cat, per a particulars, tindran caràcter gratuït. En la publicació d'anuncis serà obligatori validar el telèfon de l'anunciant que comportarà la despesa d'una trucada telefònica a un número 900 o SMS i només es durà a terme una vegada.

Els serveis oferts per professionals estan subjectes a una contraprestació econòmica, establerta en les ordres de compra.

Les presents Condicions Generals d'Ús s'aplicaran als usuaris particulars i als professionals

2.4 Ús de pisos.cat i els seus Serveis

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i / o serveis oferts per pisos.cat serà sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat.

Amb l'autorització prèvia expressa de l'Usuari, pisos.cat podrà difondre, total o parcialment, el contingut dels anuncis publicats en el seu website en campanyes publicitàries per promocionar el portal, aplicacions mòbils, així com en altres llocs web, com ara xarxes socials, altres portals o blocs que seran especificades en l'autorització prèvia de l'Usuari.

L'Usuari es compromet a utilitzar pisos.cat i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals d'Ús, i en les condicions particulars que, si escau, li siguin d'aplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts de pisos.cat ja no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial , o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació publicitària no autoritzada que competeixi directament o indirectament amb pisos.cat (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) o altres que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les Condicions Particulars que li siguin d'aplicació. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

2.5 Participació dels Usuaris

En àrees que s'habiliten per a la participació dels Usuaris (a títol enunciatiu enviaments, fòrums, xats, comentaris, comparticions, canal llar, canal notícies, comunitat, etc.), pisos.cat es limitarà a habilitar un espai, però no participarà cap manera en els mateixos, sent el resultat meres aportacions o opinions realitzades sota la seva responsabilitat pels Usuaris.

Sense que es pugui deduir que qualsevol moderació o revisió que es dugui a terme resulti ser una revisió detallada, pisos.cat es reserva el dret de suspendre o eliminar aquelles aportacions o comentaris que incompleixin aquestes condicions.

L'Usuari, garantint la tinença de drets, assumeix l'ús gratuït i sense limitació per pisos.cat i el seu grup. Així mateix, l'Usuari s'obliga a no utilitzar aquests serveis per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, per a realitzar a activitats publicitàries o d'explotació comercial, o per mantenir valoracions en to amenaçant o no cordial.

En cas que es descobrís, bé de forma directa o través de notificacions o requeriments de tercers, l'existència de tals pràctiques o similars, es podrà procedir a l'eliminació dels continguts infractors o qualsevol altra mesura que consideri necessària per evitar la continuïtat en la situació detectada. Idèntica mesura serà aplicable en cas que es detecti una utilització que, per les seves característiques com ara la mida, format, etc., dificultin el funcionament de pisos.cat, continguts o enllaços propagandístics, spam i comentaris repetits, així com els que no tinguin sentit, siguin fora del tema la notícia.

Sense perjudici de l'anterior, l'Usuari assumeix que es posarà en coneixement de les autoritats administratives o judicials aquells fets que puguin ser constitutius d'una activitat il·lícita, sense necessitat de comunicar prèviament a l'Usuari.

Amb l'autorització prèvia expressa de l'Usuari, pisos.cat podrà publicar els comentaris més destacats enviats pels Usuaris a les edicions impreses dels seus mitjans i de les del seu grup empresarial.

2.6 Normes de publicació en les Àrees de Participació dels Usuaris (fòrums, canal llar, canal notícies, comunitat, etc.)

Per assegurar el correcte funcionament de les Àrees de Participació dels Usuaris descrites en el paràgraf anterior, pisos.cat ha establert unes normes de publicació i ús que tenen com a objectius mantenir el bon to i el respecte cap a tots els participants, així com promoure les aportacions dels Usuaris per donar valor afegits als temes de discussió.

Recomanacions d'ús i escriptura:

pisos.cat es reserva el dret de retirar i / o suspendre a qualsevol usuari dels serveis de les Àrees de Participació dels Usuaris per incompliment de les presents normes sense necessitat de previ avís o posterior notificació.

2.7 Normes de publicació dels anuncis

Amb caràcter general, la publicació d'Anuncis en el website estarà subjecta a les següents regles de redacció:

pisos.cat es reserva el dret de retallar- mai manipular- les imatges per adequar-les a les Normes de Publicació aquí descrites. De la mateixa manera, pisos.cat es reserva el dret d'eliminar, encara sense previ avís, aquelles imatges que, al seu parer, consideri inapropiades d'acord amb els objectius i naturalesa del lloc.

2.8 Dret a rebutjar l'Anunci per pisos.cat

De conformitat amb el que estableix l'article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI) Pisos.cat no verifica el contingut dels anuncis amb caràcter previ a la seva publicació. Si bé, quan tingui "coneixement efectiu" de la producció d'un fet il·lícit o de la lesió dels béns o drets d'un tercer procedirà a la seva revisió i, si escau, suprimirà dit contingut de la web.pisos.cat.

SENSE perjudici de l'anterior, pisos.cat es reserva el dret, exercitable en qualsevol moment i de manera discrecional, a rebutjar i eliminar qualsevol Anunci, l'ordre d'inserció d'anuncis, o compromís d'ubicació.

2.9 Informació sobre el prestador de servei

Serveis per SMS a la numeració 25200 prestats per Incotel Ingenieria i Consultoria, SA 1,45 € / sms impostos inclosos Nº atn. clte .: 912780155 pisos.com@incotel.es. Després d'enviar l'SMS d'activació de serveis, es rebran dos SMS de resposta, el primer confirmant la recepció i un segon missatge gratuït informant del titular de la numeració 25200 segons la normativa vigent. Les dades rebudes en aquest servei no seran utilitzades per l'enviament de publicitat. És responsabilitat de l'usuari enviar l'SMS sense errors seguint el text indicat per pisos.cat - HabitatSoft, SL - Nº At. Client: 912665214, de dilluns a dijous de 9h a 14h i de 15h a 18h i divendres de 8h a 14h.

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts, elements i informació als quals l'usuari pugui accedir a través de pisos.cat estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual, patents marques, copyright del titular de pisos.cat o de tercers titulars dels mateixos. En conseqüència l'accés a aquests continguts o elements no atorga a l'Usuari el dret d'alteració, modificació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts i / o elements als quals accedeixi a través dels Serveis de pisos.cat per al seu propi ús i necessitats, i a no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta dels mateixos.

4. Exclusió de Garanties i Responsabilitats

4.1 Disponibilitat i Continuïtat de pisos.cat i els Serveis

Pisos.cat no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus Serveis per causa de força major, cas fortuït o per qualsevol fet que no resulti imputable a Pisos.cat.

Així mateix, pisos.cat no serà responsable, dels danys i perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de la indisponiblitat, fallades d'accés i falta de continuïtat del Portal i dels seus Serveis ocasionats per un cas fortuït, força major o per qualsevol fet que no resulti imputable a Pisos.com.

4.2 Contingut i Serveis de pisos.cat

De conformitat amb el que preveu la LSSI pisos.cat respondrà única i exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per pisos.cat i identificats amb el seu copyright, llevat que tingui "coneixement efectiu" que la informació facilitada per l'usuari o un tercer és il·lícita o danya els béns o drets d'un tercer.

Sense perjudici de l'anterior, pisos.cat no respondrà pels danys ocasionats pels serveis prestats per si mateixa que es derivin d'un acte fortuït, supòsits de força major o que aquests danys es derivin de que la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels serveis d'Internet prestats per pisos.cat. En qualsevol cas, en el supòsit que l'usuari tingui la consideració d'empresari, l'eventual responsabilitat de pisos.cat davant l'usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l'import de les quantitats percebudes directament de l'usuari per pisos.cat, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

4.3 Contingut i Serveis de Tercers

pisos.cat empra tota la seva diligència en comprovar la veracitat de les dades que li proporcionen els propietaris dels immobles anunciats en el website, així com les agències i promotores d'aquests immobles. No obstant això, pisos.cat no garanteix la fiabilitat absoluta de tals dades, ja que les mateixes poden estar subjectes a algun tipus d'error. Els preus i altres informació que apareixen en pisos.cat no constitueixen una oferta contractual, i es publiquen a efectes merament informatius. pisos.cat no es responsabilitza de l'existència d'hipoteques, embargaments, censos i qualssevol altres càrregues a que puguin estar afectes els immobles inclosos en el website.

Sense perjudici del que disposen les presents Condicions Generals d'Ús, pisos.cat adverteix que no és responsable de la informació inclosa en l'oferta immobiliària en qüestió. Per contra, la informació a oferir d'acord amb el que disposa a la protecció dels consumidors quant a la informació a subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges, serà posada a disposició dels compradors a les respectives oficines de les immobiliàries o directament pels propietaris dels immobles.

Amb l'autorització prèvia expressa de l'Usuari, pisos.cat podrà difondre, total o parcialment, el contingut dels anuncis publicats en el seu website en altres llocs web, com ara xarxes socials, altres portals o blogs.pisos.cat

pisos.cat no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels Continguts i dels Serveis de tercers al Portal així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de a) la infracció dels drets propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; b) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; c) la inadequació i defraudació de les expectatives dels Serveis i Continguts dels tercers.

De conformitat amb el que estableix el ja citat article 17 de la LSSI, pisos.cat no verificarà amb caràcter previ i no garanteix l'absència de virus i altres elements en els Continguts i serveis prestats per tercers a través de pisos.cat que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris, excepte quan tingui "coneixement efectiu" de la comissió de l'il·lícit o el dany dels béns i drets dels Usuaris o de qualsevol tercer.

Així mateix, tal com s'estableix en l'article 17 de la LSSI, pisos.cat només respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i Serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris quan tingui "coneixement efectiu" que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització i no actuï amb la diligència deguda per retirar les dades i continguts prestats per aquest tercer.

4.4 Conducta dels Usuaris

De conformitat amb el que preveu l'article 16 de la LSSI, pisos.cat només verificarà que els Usuaris de pisos.cat utilitzin els continguts i / o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, les presents Condicions Generals i, si s'escau, les condicions Particulars que resultin d'aplicació quan tingui "coneixement efectiu" que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptible d'indemnització.

Els Usuaris garanteixen que les dades i continguts facilitats a pisos.cat són veraces i exactes, comprometent-se a actualitzar-los quan sigui pertinent.

pisos.cat no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la incorrecta utilització dels Serveis i Continguts del Portal per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i / o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe d'actuació. A títol enunciatiu, però no limitatiu, pisos.cat no serà responsable indirecta o subsidiàriament de a) els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del website; b) els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la incorrecta utilització per part de l'Usuari dels serveis i continguts del website; c) Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris; d) dels danys i perjudicis derivats d'infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d'un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial. No obstant l'anterior, pisos.cat respondrà en aquells supòsits en què tingui "coneixement efectiu" de l'esdeveniment d'aquests fets.

5. Contractació amb tercers a través de pisos.cat

L'Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s'escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través de pisos.cat, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s'entenen realitzats únicament i exclusivament entre l'Usuari i l'anunciant i / o tercera persona. En conseqüència, l'Usuari accepta que pisos.cat no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través de pisos.cat.

Així mateix, pisos.cat no serà en cap cas garant de cap tipus de transacció entre compradors i venedors ni de les seves relacions, negociacions o converses contractuals o extracontractuals ni actuarà com a intermediari ni tercer en cap d'elles.

6. Dispositius tècnics d'enllaç

El website posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç i eines de recerca que permeten als Usuaris l'accés a websites titularitat d'altres entitats (enllaços).

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització dels Serveis i continguts de les websites enllaçades serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera pisos.cat de qualsevol responsabilitat sobre disponibilitat tècnica de les websites enllaçades, la qualitat, fiabilitat exactitud i / o veracitat dels serveis, informacions, elements i / o continguts als quals l'Usuari pugui accedir en les mateixes i en els directoris de recerca inclosos en el Portal.

pisos.cat no serà responsable indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de a) el funcionament, indisponiblitat, inaccessibilitat i l'absència de continuïtat de les websites enllaçades i / o els directoris de recerca disponibles; b) la falta de manteniment i actualització dels continguts i serveis continguts en les web sites enllaçades; c) la falta de qualitat, inexactitud, il·licitud, inutilitat dels continguts i serveis de les web sites enllaçades.

L'exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d'aplicació en el cas que pisos.cat no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remet és lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització o, si la tingués, actuï amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l'accés a ells.

7. Política de Privacitat

A través d'aquest apartat s'indica l'ús de dades en la relació entre pisos.cat i els Usuaris.

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Per tal de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre pisos.cat i els usuaris, pisos.cat garanteix mitjançant aquest avís, la privacitat dels serveis d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a pisos.cat seves dades personals a través de qualsevol via, si escau formulari electrònic, si Website.

Els Usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per pisos.cat en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'aportació de dades personals, propis o de tercers, a través dels formularis disposats a l'efecte en la pàgina web només es pot fer per i respecte de majors d'edat.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

pisos.cat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades dins dels criteris legalment aplicables (principalment Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament.)

pisos.cat ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades . Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per pisos.cat.

pisos.cat proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment per tal que pisos.cat procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels Usuaris.

pisos.cat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. Queda establert que certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals, com a conseqüència de la navegació per les pàgines del Portal, de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei / s, promoció / és, enquestes o concurs / s dels oferts per pisos.cat , té com a finalitat a més de proporcionar a l'Usuari una experiència personalitzada a la navegació del Portal, el manteniment de la relació contractual establerta entre tots dos, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'Usuari decideixi subscriure , donar-se d'alta o utilitzar, i l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos de l'Usuari.

Així mateix, té com a finalitat l'estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels Usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis de l'Empresa i les seves actualitzacions.

En el cas dues dades personals obtingudes a través dels formularis web disposats en la pàgina web en relació amb la Borsa de treball seran tractades per gestionar la seva incorporació a la borsa de treball de pisos.cat i, si escau gestionar la seva participació en els processos de selecció desenvolupats per aquesta entitat o el seu grup empresarial. La resta de societats de Vocento i les seves activitats del món de la comunicació poden consultar-se en www.vocento.com. Les dades curriculars seran conservats, per als fins previstos, durant un termini aproximat d'1 any, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini i si desitja continuar participant en els processos de selecció que desenvolupi pisos.cat, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

En el cas que l'Usuari faciliti a pisos.cat dades d'un tercer, per exemple per informar a un conegut de la publicació d'un anunci, o per recomanar el lloc web o un article publicada a la mateixa, les finalitats seran les anteriors, i l'Usuari responsable d'haver obtingut el consentiment de la persona i de les dades de la mateixa que ens faciliti.

En el cas que ho hagi autoritzat, la comunicació de les seves dades als anunciants professionals i particulars, amb la finalitat de que puguin posar-se en contacte amb l’Usuari, oferir-li informació relacionada amb les seves consultes i, a través de les seves dades de navegació (immobles contactats amb anterioritat, preus suggerits, els filtres aplicats en la seva cerca i les alertes desades), ajudar-los a aconseguir l’immoble desitjat. Aquesta circumstància queda degudament advertida a l’Usuari qui, en qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se a l’entitat anunciant.

En el cas que ho hagi autoritzat, una altra finalitat afegida serà l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics (i equivalents) d'informació comercial i publicitat sobre l'empresa (les seves activitats, serveis, ofertes, promocions especials) i de serveis oferts per pisos.cat i per les empreses del seu Grup (Vocento). La resta de societats de Vocento i les seves activitats del món de la comunicació poden consultar-se en www.vocento.com. Els enviaments també es referiran a tercers relacionats amb diferents àrees d'activitat (ocupació i formació, Informàtica i tecnologia, oci i diversió, gastronomia i alimentació, mobles i electrodomèstics, antiguitats, decoració i interiors, organitzacions i associacions, subhastes, bricolatge, mascotes, serveis financers i assegurances, ofertes immobiliàries, motor i automoció, articles per a home / dona, viatges i turisme, productes infantils, música i llibres, salut i benestar, societat, esports).

L'Usuari no queda obligat a rebre l'esmentada publicitat ni els formularis d'enquestes, assenyalant-se així en el Formulari de Subscripció als serveis oferts per pisos.cat, o mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic que s'indiqui, o bé per correu postal dirigit a HabitatSoft, carrer Anselm Clavé 69-71-73 4t Pis, Granollers, (Barcelona) acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.

pisos.cat actua com a mer difusor en relació als "banners" o pancartes publicitàries o altres mitjans publicitaris que apareixen al Website, resultant alienes per tant al règim dels serveis prestats per pisos.cat.

Drets dels Usuaris en relació a les seves dades personals

Els Usuaris tenen reconeguts, i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a HabitatSoft, carrer Anselm Clavé 69-71-73 4t Pis, Granollers (Barcelona), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.

Cessió de dades personals dels Usuaris a tercers

pisos.cat no cedirà les dades personals dels Usuaris que es recullen a través del Portal a tercers sense el consentiment exprés dels Usuaris. Per a això pisos.cat oferirà prèviament a l'Usuari la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió.

pisos.cat informarà expressament a l'Usuari sobre la cessió de les seves dades de caràcter personal a tercers, indicant la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcter personal.

No obstant això, l'Usuari reconeix que pisos.cat podrà cedir, si escau, les dades personals dels Usuaris a la resta de societats de Vocento (www.vocento.es) amb les mateixes finalitats que s'han indicat per a la recollida de les dades personals per part de pisos.cat en relació amb els seus respectius productes i serveis, garantint en tot cas la confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i aplicant el que disposa la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.